• naše weby..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Uh. Hradiště: Mapa volnočasových aktivit a partnerů města

Městský úřad Uherské Hradiště zpracoval mapu, která informuje obyvatele o místní Agendě 21. Tento informační materiál osvětluje občanům podstatu MA21, její principy a souvislost s udržitelným rozvojem, představuje jim partnery, kteří se ve městě na MA21 podílejí a zároveň poskytuje přehlednou mapku volnočasových aktivit, které měto a jeho partneři nabízejí veřejnosti a jichž se mohou zúčastnit.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Uherské Hradiště
Příjmení, jméno: Ing. Hrabalíková, Miroslava
Organizace: Město Uherské Hradiště (Městský úřad)
E-mail: miroslava.hrabalikova@mesto-uh.cz
Telefon: 572 525 251
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Důležitou součástí kvalitní místní Agendy 21 je průběžná a aktivní spolupráce s partnery. Čím širší spektrum partnerů z různých oblastí se podaří oslovit (školy, neziskovky, podnikatelé atp.), tím lépe se realizují jednotlivé akce/aktivity/projekty a obecně se tak též lépe daří naplnit principy udržitelného rozvoje.

V této souvislosti se Město Uherské Hradiště rozhodlo zmapovat stávající partnery, kteří se zapojují do aktivit souvisejících s MA21 a Zdravým městem. Cílem byl materiál v textové podobě, který podá informaci o partnerech zajímavým způsobem a bude mít širší využití nežli běžný osvětový leták. Město se proto rozhodlo zpracovat jej formou mapy, do níž jsou zaneseny jak informace k jednotlivým partnerům (kontakty, fotografie, oblasti spolupráce ad.), tak i další informace zajímavé pro širší veřejnost – zejména místa pro volnočasové aktivity (hřiště, sportoviště, cyklostezky/cyklotrasy, orientační body) ad. Výsledkem je atraktivně zpracovaný materiál, který má praktické a dlouhodobé využití (mapa) a současně poskytuje osvětu v oblasti MA21 (základní principy, akce, zapojení partneři).

Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Výstup máme v elektronické a tištěné podobě.

Začátek aktivity: 01.11.2010
Konec aktivity: 31.03.2011
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 45
Jak byla aktivita financována? V rámci projektu "Uherské Hradiště - město pro místní Agendu 21", spolufinancovaného Revolvingovým fondem MŽP.

Aktéři

Název: MěÚ Uherské Hradiště
IČO nebo jiný registrační údaj: 00291471
Adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
Web: http://www.mesto-uh.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při zpracování obdobného typu materiálu je zapotřebí brát ohled na to, aby oslovil co nejširší cílovou skupinu a měl pokud možno širší využití. Město proto volilo jako nosný prvek materiálu ortofotomapu, která rozšiřuje běžný osvětový text o další informace – zejména k prvkům volnočasových aktivit na území města. Předpokládáme, že díky tomu se materiál rozšíří nejen mezi občany, ale také i návštěvníky města (turisty) – osvěta tak bude mít i přesregionální rozsah. U mapy se navíc předpokládá dlouhodobější využití nežli u standardního informačního letáku. Určitou formou je materiál i reklamou pro partnery, která může vést ke zlepšení spolupráce. Při zpracování materiálu byla nutná spolupráce s Odborem informatiky a komunikace (GIS), Oddělením územního plánu a grafikem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Vytvoření materiálu je celkem dlouhodobá záležitost a je nutná spolupráce. Důležité je si dát pozor, aby nebyl nějaký partner opomenut. Může se vyskytnou i situace, že došlo u partnera ke změnám (název, adresa, kontakt) - prevencí je průběžná komunikace s partnery. Z hlediska nepředvídatelných situací a oprav se může prodloužit práce grafika a tedy i zvýšit finanční náklady. Pozitivem je, že o mapu stále roste zájem, jelikož takový materiál dosud na území města Uh. Hradiště neexistuje a má dlouhodobý charakter.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Materiál je volně šiřitelný, je umístěný na Městském úřadě, Městském informačním centru a slouží jako propagační materiál na všech akcí souvisejích s MA21. V elektronické verzi je umístěn na webových stránkách města. Dále bude mapa věnována i partnerům k případné distribuci po jejich linii.


Nejčtenější dobrá praxe

Ústí n.L.: Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Ústí nad Labem

Uh. Hradiště: Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Uherské Hradiště

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Orlová: Dětský parlament

Dětský parlament

Orlová