• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Zastřešujícím plánovacím dokumentem pro rozvoj města je Strategický plán, který udává hlavní směry rozvoje města Kopřivnice v horizontu 15ti let (2007-2022). Dokument byl vytvořen ve spolupráci s veřejností, neziskovými organizacemi i místními podnikateli za využití komunitních technik práce a námětů z komunitního plánování. Plán je rozdělen do 4 prioritních oblastí reflektujících základní pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální a environmentální). Strategický plán je současně databázově zpracován v informačním systému DataPlán, který umožňuje sledovat jednotlivé priority, jejich indikátory i výši na ně určených financí.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Příjmení, jméno: Rašková Ivana, DiS
Organizace: Město Kopřivnice, Oddělení strategického plánování
E-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 671
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Strategický plán města Kopřivnice je zpracován v souladu s principy udržitelného rozvoje.Do procesu jeho zpracování byla opakovaně aktivně zapojována veřejnost, dokument tedy maximálně zohledňuje náměty a připomínky občanů.
Spoluprací odborného zpracovatele s pracovníky města, partnerskými subjekty a širší veřejností se podařilo vydefinovat 4 prioritní oblasti strategického plánu (Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů; Doprava, infrastruktura a životní prostředí; Sociální zázemí; Image města).
Při zpracovávávní strategického plánu jsme se snažili do procesu vtáhnout co nejširší veřejnost a nezapomněli jsme ani na obyvatele místních částí Kopřivnice (Vlčovice, Mniší, Lubina).
Dokument je rozpracován ve veřejně přístupném informačním systému DataPlán:www.dataplan.info/koprivnice, který jej umožňuje průběžně spravovat, vyhodnocovat a aktualizovat.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano - byla natočena reportáž z Veřejného projednání SP v centru města (http://www.ktkstudio.cz/index.php?id=460), a v neposlední řadě byly v místní kabelové televizi vysílány i záznamy ze zasedání pracovních skupin a místních strategických komisí (http://www.ktkstudio.cz/index.php?id=423). Z každého zasedání PS byl vypracováván zápis, který byl poté rozesílán všem, kteří na sebe v prezenční listině nechali kontakt. Spolus se zápisem lidé vždy obdrželi i připomínkový list, do kterého zapisovali své připomínky, pokud jejiž neřekli na pracovní skupině.
Začátek aktivity: 01.01.2004
Konec aktivity: 23.04.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města (v rámci každoročně schvalované položky na realizaci MA21 pod příslušným odborem/oddělením)
Dotační prostředky v případě, že je setkání s veřejností součástí projektu (př. Město je naše společné hřiště 2009 - dotace z Ministerstva životního prostředí)

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Místní podnikatelé - Tatra, a. s., Brose CZ, s r.o., DURA Automotive CZ, k.s., BIKE FUN International s.r.o., CK Agentura FOX, s.r.o., Knihkupectví Pohoda, Slumeko, s. r. o., CPR, s. r. o., a. j.

Název:

Místní NNO - Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice, Autoklub plochá dráha Kopřivnice, Azylový dům Salus o.p.s, Cyklo Bike klub, Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, Farridah - studio orientálního tance, Charita Kopřivnice, Regionální muz

Název:

Příspěvkové organizace města - KDK, KTK, DDM, místní Mateřské školy, základní školy a VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Městská policie Kopřivnice, aj.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? 1. Jako doporučení bychom uvedli ještě před samotným procesem zpracovávání Strategického plánu oslovit místní podnikatele s nabídkou spolupráce. V Kopřivnici byli významní místní podnikatelé oslovováni přímo osobně členy vedení města.
2. Dále můžeme doporučit vysílání besedy na téma "Co je to Strategický plán" již v průběhu zpracovávání dokumentu. U nás jsme s touto aktivitou začali těsně před Veřejným projednáním dokumentu, ale do budoucna bychom rádi začali určitě dříve.
3. Rádi bychom zdůraznili, že zapojení veřejnosti do jakéhokoliv procesu v takové míře se opravdu vyplatí, jelikož následné připomínky, které se k nám dostávaly po veřejném projednání už vlastně v SP zapracovány byly.
4. Městům, která zpracovávají Strategický plán poprvé, nebo se rozhodly o "nové" pojetí, doporučujeme využít metodické podpory Národní sítě Zdravých měst a jejich osvědčených metodických listů (www.zdravamesta.cz).
5. Každý plán by měl obsahovat měřitelné ukazatele pro monitorování průběhu plnění plánu. Toto pravidlo platí i pro strategii. Město může řadu ukazatelů samo nadefinovat (pro monitoring jednotlivých úrovní až na úroveň aktivit), nebo může využít již známých ukazatelů se stanovenou metodikou pro jejich sledování (např. Jednotné ukazatele NSZM k tématu Doprava, Energetika, nebo Zdraví - více na www.zdravamesta.cz). Kopřivnice zvolila jako zastřešující indikátor „ Spokojenost obyvatel s místním společenstvím“ (Sada Evropských společných ukazatelů, viz www.timur.cz), protože věříme, že rozvoj města ve všech oblastech najednou se dá měřit jedním ukazatelem, a to je názor obyvatel na to, jak se jim žije v jejich městě.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Za významný počin vedení města považuji rozhodnutí o sestavení Komise pro strategický rozvoj (dále jen KSR), která nad průběhem celého zpracovávání dohlížela a zástupci (mluvčí) 4 oblastí pravidelně KSR informovali o průběhu, výstupech a doporučeních. KSR následně schvalovala jejich výstupy. KSR byla složena jak ze zástupců města, (vedení, radní, zastuzpitelé - celého politického zastoupení), tak ze zástupců strategických partnerů města (př. Generální ředitel společnosti Tatra, a. s. a dalších významných organizací působících ve městě).
Za pozitivní okolnost, která se v průběhu zpracovávání Strategického plánu objevila, hodnotíme získání externích prostředků (120 000,- Kč) z MŽP na podporu MA21, které jsme využili na zpracování SEA. Zároveň bychom rádi upozornili, že SEA by se měla zpracovávat již průběžně s celým plánem a ne až na konci, kdy je celý Strategický plán hotov. Může to být jedním z rizik takového dlouhodobého procesu.
Za pozitivní okolnost, které následovala po schválení strategie v zastupitelstvu města bylo zjištění, že díky tomuto postupu se nám podařilo sestavit strategii, která se snaží o vyvážený rozvoj území nejen v souladu s udržitelným rozvojem, ale díky všemu výše zmíněnému také s principy a kritérii MA21.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V průběhu celého zpracovávání strategického plánu jsme o procesu zpracovávání SP veřejnost informovat klasickou cestou, pomocí článků v tisku, vydáváním tiskových zpráv. Pozvánky na pracovní skupiny byly vyhlašovány rozhlasem. Jako nestandartní novou formu oslovení veřejnosti jsme použili pravidelné vysílání besedy se starostou Ing. Josefem Jalůvkou a s vedoucí oddělení strategického plánování Radkou Chalúpkovou na téma - Co to je strategický plán (http://www.ktkstudio.cz/index.php?id=487). V kabelové televizi jsme také odvysílali pozvánku na Veřejné projednání SP v centru města (http://www.ktkstudio.cz/index.php?id=460) a pravidelně jsme vysílali upozornění na zasedání PS na které jsme veřejnost zvali i klasickou formou vylepování plakátů. Další novinkou v propagaci městské akce se nám osvědčilo roznášení letáčků mezi lidi v centru města. Touto formou jsme u nás veřejnost zvali na Veřejné projednání strateického plánu.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví  (HIA)

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Kopřivnice

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Kopřivnice

Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností

Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností

Vsetín

Vsetín: Index kvality života na sídlišti

Index kvality života na sídlišti

Vsetín