• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Kopřivnice: Zapojení mládeže v rámci komunitního plánování

Mladí obyvatelé Kopřivnice měli možnost spolurozhodovat o nové podobě skateparku společně s představiteli města. Celý projekt byl koordinován společně s Dětským zastupitelstvem Kopřivnice, které mělo na starosti pilotní dotazníkové šetření na základních školách i organizaci následných diskuzních setkání mladých lidí a města. Výsledkem spolupráce veřejné správy a místních obyvatel je nejen konečná podoba skateparku, ale rovněž rozvíjení principu participativní demokracie a vyšší spokojenost občanů s prací představitelů města.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Koordinátorka Zdravého města
Příjmení, jméno: Ivana Rašková, DiS.
Organizace: Městský úřad v Kopřivnici
E-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 671, 731 134 199
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Zapojení místní mládeže do rozhodování o konečné podobě skateparku mělo pro obě strany hned několik přínosů:


- spokojení mladí lidé a děti využívající areál
- lepší podmínky pro organizátory preventivních, osvětových a sportovních akcí
- nové a atraktivní vybavení skateparku Kopřivnice
- mladí lidé participující na budoucnosti města - podpora místní demokracie.


Prvotní myšlenka byla zachycena prostřednictvím dotazníkového šetření, které provedlo Dětské zastupitelstvo Kopřivnice (dále jen DZ) na základních školách. Následovalo společné setkání v únoru 2008, jehož cílem bylo zjistit základní skutečnosti: Co je hlavním problémem? Co by se mělo změnit? (viz Zápis veřejného projednávání I). Toto setkání, určené kopřivnické mládeži a především pak zájemcům o změnu, připravilo rovněž DZ, které ve spolupráci s městem navrhlo i možné varianty řešení.

V listopadu 2008 bylo svoláno navazující setkání, jehož náplní bylo projednat s mládeží výsledky práce (viz Zápis veřejného projednávání II). Vytoužené stěhování skateparku do jedné z nevyužívaných hal společnosti Tatra a. s. nebylo možné. Proto bylo v následné diskusi navrženo, aby se město pokusilo najít dotační prostředky, dle výše schválené dotace oslovilo firmy (zpracování návrhů na rekonstrukci) a s těmito variantami řešení přišlo opět mezi mladé.

Vítanou okolností byl v té době vznik Revolvingového fondu MŽP na podporu místní Agendy 21. Po schválení dotace na projekt zaměřený mimo jiné také na předávání informací (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí mohlo následovat třetí setkání, kde přítomní rozhodovali o nejlepší ze tří předložených variant. Jejich názor byl pomyslným jazýčkem na vahách při konečném rozhodování rady města o dodavateli.   

Konkrétním hmatatelným výstupem celého procesu zapojení místní mládeže do rozhodování o dalším rozvoji města je tedy nové vybavení skateparku Kopřivnice, jehož pořízení iniciovali a konečnou podobu ovlivnili sami mladí lidé z Kopřivnice.

Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Byly natočeny reportáže z veřejných projednání, např. reportáž ze dne 14.11.08 s názvem Projednávání street areálu, dětské zastupitelstvo ve Vratimově, Jarmark naděje, Agenda 21 ( http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/14-listopadu/  ).

Z každého veřejného projednání byl vypracován zápis, který byl posléze rozesílán všem, kteří na sebe v prezenční listině nechali kontakt.

Pořízena byla rovněž fotodokumentace.

Začátek aktivity: 01.01.2008
Konec aktivity: 01.10.2009
Příloha
Foto - Akce v centru JPG (68,1 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1163
Jak byla aktivita financována? Dotace z druhé výzvy Revolvingového fondu MŽP ČR, rozpočet města.
Detailní rozpis:

Celkové náklady projektu činily 1 163 163 Kč

- z toho výše dotace: 1 016 273 Kč

- spoluúčast města: 146 890 Kč

Hodnota 7 ks překážek (3x Rádius, 2x Funbox, 1x Spina, 1x Slidebox): 698 530 Kč (zbytek financí připadl na ostatní úpravy parku)

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice
Adresa:DDM Kopřivnice, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 1077, 742 21  Kopřivnice
Web:http://detskezastupitelstvo.koprivnice.org/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Hlavním doporučením (či spíše dovedností) je bezesporu umět naslouchat mladé generaci. Pokud se s touto generací naučí municipalita dobře pracovat, získá tím mladé lidi, kteří budou v dospělosti ochotni přijít i na další setkávání týkající se dalších rozvojových témat města.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Jako pozitivní okolnost, která nastala v průběhu komunikace s touto nelehce uchopitelnou skupinou mladých lidí, vidíme především vznik Revolvingového fondu jako možného zdroje pro realizaci myšlenek vzešlých z komunitního plánování s veřejností.

Pozitivní na celém projektu je zejména oboustranná spokojenost jak na straně města, tak na straně zúčastněné mládeže.

Překážkou samozřejmě může být komunikace s mladými lidmi, zejména pokud se jedná o informování této cílové populace o chystaných projektech a projednávání. V tomto případě je existence dětského parlamentu, který komunikaci efektivně zprostředkuje, nespornou výhodou.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Vždy před projednáním jsme veřejnost informovali klasickou cestou, pomocí článků v tisku, vydáváním tiskových zpráv. Pozvánky k projednávání byly vyhlašovány rozhlasem, ale použili jsme také klasickou formu vylepování plakátů. Osvědčenou formou v tomto konkrétním případě bylo zejména umístění plakátu na webové stránky Dětského zastupitelstva, které se dále postaralo o „prokomunikování“ mezi svou věkovou generací. Plakát si umístili na své blogy, které sdílejí s přáteli a známými nejen z Kopřivnice, tudíž se informace po síti dostala k těm správným lidem.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví  (HIA)

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Ústí n.L.: Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Ústí nad Labem

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Kopřivnice

Uh. Hradiště: Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Uherské Hradiště

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Kopřivnice