• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Konečným výstupem celého procesu je nový Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, který byl vytvořen ve spolupráci s veřejností, neziskovými organizacemi i místními podnikateli - komunitním způsobem plánování ve spolupráci s obyvateli města. Při jeho zpracovávávní jsme se snažili do procesu vtáhnout co nejširší veřejnost a nezapomněli jsme ani na obyvatele místních částí Kopřivnice (Vlčovice, Mniší, Lubina). Ještě před samotným procesem zpracovávání SP doporučujeme oslovit místní podnikatele s nabídkou spolupráce. V Kopřivnici byli významní místní podnikatelé oslovováni přímo osobně členy vedení města. Rádi bychom zdůraznili, že zapojení veřejnosti do jakéhokoliv procesu v takové míře se opravdu vyplatí, jelikož následné připomínky, které se k nám dostávaly po veřejném projednání, už vlastně v SP zapracovány byly. Zároveň bychom rádi upozornili, že SEA by se měla zpracovávat již průběžně s celým plánem a ne až na konci, kdy je celý SP hotov. Může to být jedním z rizik takového  dlouhodobého procesu. Strategický plán rozvojě města Kopřivnice pro období let 2007-2022 byl zastupitelstvem města schválen 6. 12. 2007.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Příjmení, jméno: Mgr. Radka Chalúpková
Organizace: Město Kopřivnice, Oddělení strategického plánování
E-mail: radka.chalupkova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 670, 737 270 474
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Konečným výstupem celého procesu je nový Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, který byl vytvořen ve spolupráci s veřejností, neziskovými organizacemi i místními podnikateli - komunitním způsobem plánování ve spolupráci s obyvateli města.
Při jeho zpracovávávní jsme se snažili do procesu vtáhnout co nejširší veřejnost a nezapomněli jsme ani na obyvatele místních částí Kopřivnice (Vlčovice, Mniší, Lubina).
Strategický plán rozvojě města Kopřivnice pro období let 2007-2022 byl zastupitelstvem města schválen 6. 12. 2007.
   
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano - byla natočena reportáž z Veřejného projednání SP v centru města a v neposlední řadě byly v místní kabelové televizi vysílány i záznamy ze zasedání pracovních skupin a místních strategických komisí.
Z každého zasedání PS byl vypracováván zápis, který byl poté rozesílán všem, kteří na sebe v prezenční listině nechali kontakt. Spolu se zápisem lidé vždy obdrželi i připomínkový list, do kterého zapisovali své připomínky, pokud jejiž neřekli na pracovní skupině.
   
Začátek aktivity: 02.01.2007
Konec aktivity: 30.11.2007
Příloha
Jak byla aktivita financována? - rozpočet města
- dotace z MŽP
- projekt Moravskoslezského kraje "Partnerstvím k prosperitě"
       
Detailní rozpis: Konzultace a metodické vedení bylo "zdarma" z krajského projektu "Partnerstvím k prosperitě" podpořeného ze SROP EU. Tento projekt nezahrnoval zpracování profilu (131 tis.), průzkum podnikatelského prostředí (25 tis.), zapojení veřejnosti (uspořádání Fóra + zasedání pracovních skupin) celkem 100 tis. - vše placeno z vlastních prostředků. Zpracování SEA (120 tis.) bylo financováno z dotace MŽP.

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Místní podnikatelé: Tatra, a.s., Brose CZ, s.r.o., DURA Automotive CZ, k.s., BIKE FUN International s.r.o., CK Agentura FOX, s.r.o., Knihkupectví Pohoda, Slumeko, s. r. o., CPR, s.r.o., a. j.

Název:

Místní NNO: Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice, Autoklub plochá dráha Kopřivnice, Azylový dům Salus o.p.s, Cyklo Bike klub, O. s. při Dětském centru Kopřivnice, Farridah - studio orientálního tance, Charita Kopřivnice, Regionální muzeum, a.j.

Název:

Příspěvkové organizace města: KDK, KTK, DDM, místní Mateřské školy, základní školy a VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Městská policie Kopřivnice, a. j.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? 1. Jako doporučení bychom uvedli ještě před samotným procesem zpracovávání SP oslovit místní podnikatele s nabídkou spolupráce. V Kopřivnici byli významní místní podnikatelé oslovováni přímo osobně členy vedení města.
2. Dále můžeme doporučit vysílání besedy na téma "Co je to Strategický plán" již v průběhu zpracovávání dokumentu. U nás jsme s touto aktivitou začali těsně před Veřejným projednáním dokumentu, ale do budoucna bychom rádi začali určitě dříve.
3. Rádi bychom zdůraznili, že zapojení veřejnosti do jakéhokoliv procesu v takové míře se opravdu vyplatí, jelikož následné připomínky, které se k nám dostávaly po veřejném projednání už vlastně v SP zapracovány byly.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Za pozitivní okolnost, která se v průběhu zpracovávání SP objevila, hodnotíme získání externích prostředků (120 000,-) z MŽP na podporu MA21, které jsme využili na zpracování SEA. Zároveň bychom rádi upozornili, že SEA by se měla zpracovávat již průběžně s celým plánem a ne až na konci, kdy je celý SP hotov. Může to být jedním z rizik takového dlouhodobého procesu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V průběhu celého zpracovávání strategického plánu jsme o procesu zpracovávání SP veřejnost informovat klasickou cestou, pomocí článků v tisku, vydáváním tiskových zpráv. Pozvánky na pracovní skupiny byly vyhlašovány rozhlasem. Jako nestandartní novou formu oslovení veřejnosti jsme použili pravidelné vysílání besedy se starostou Ing. Josefem Jalůvkou a s vedoucí oddělení strategického plánování Radkou Chalúpkovou na téma - Co to je strategický plán.
V kabelové televizi jsme také odvysílali pozvánku na Veřejné projednání SP v centru města a pravidelně jsme vysílali upozornění na zasedání PS na které jsme veřejnost zvali i klasickou formou vylepování plakátů.
Další novinkou v propagaci městské akce se nám osvědčilo roznášení letáčků mezi lidi v centru města. Touto formou jsme u nás veřejnost zvali na Veřejné projednání strateického plánu.
  
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví  (HIA)

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje

Kopřivnice

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Kopřivnice

Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností

Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností

Vsetín

Vsetín: Index kvality života na sídlišti

Index kvality života na sídlišti

Vsetín