• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

APZ se zaměřuje na praktickou pomoc lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce. Klienti se učí základní dovednosti potřebné pro získání a udržení zaměstnání - např. jak si najít vhodné pracovní místo, jak napsat životopis, jak pracovat s internetem, jak zvládnout osobní pohovor apod. Součástí práce APZ je také asistence klientům přímo na pracovišti. Činnost agentury v období 09/05 – 02/06 byla financována více zdrojově, v úhrnné výši 650 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, dokumenty související s APZ, články v médiích.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Velká Krajská 46/5, 412 01 Litoměřice
Příjmení, jméno: Hana Galiová
Organizace: Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích
E-mail: apz@razdva.cz
Telefon: +420416700315, +420775251553
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V roce 2005 byla v Litoměřicích založena Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE a tím se podařilo zavést službu podporovaného zaměstnávání do regionu. Agentura podporovaného zaměstnávání se zaměřuje na poskytování podpory lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce, a přispívá tak k jejich úplné sociální integraci. Podpora se týká zejména tréninku dovedností potřebných pro získání zaměstnání, nácviku různých situací (telefonování, psaní životopisu, osobní pohovor, práce s počítačem a internetem), hledání vhodného pracovního místa, udržení si zaměstnání = pracovní asistence přímo na pracovišti. Služeb Agentury využilo v období od září 2005 do únoru 2006 32 lidí, z nichž sedm získalo práci či alespoň brigádu. Ve stejném období byl provoz agentury spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (tzv. Globálním grantem).
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO - byla pořízena fotodokumentace, vyšly 4 články v regionálním tisku, krátká reportáž z Agentury byla i v lokální televizi a Českém rozhlase Sever
Začátek aktivity: 01.04.2005
Konec aktivity: 07.04.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 650
Jak byla aktivita financována? Částka za období 09/05 - 02/06
Globální grant, dotace z Ústeckého kraje a Města Litoměřice, nadace Vize 97; spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktéři

Název: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE v Litoměřicích [Supported Employment Bureau by Diakonia ČCE in Litoměřice]
IČO nebo jiný registrační údaj: 46768041
Adresa: Velká Krajská 46/5, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.diakoniecceltm.cz

Další aktéři

Název:Úřad práce Litoměřice [Employment Bureau Litoměřice]
IČO nebo jiný registrační údaj:555096
Adresa:Michalská 259/12, 412 01 Litoměřice
Web:http://portal.mpsv.cz/sz/local/lt_info

Název:

Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:263958
Adresa:Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web:http://radnice.litomerice.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vznik Agentury podporovaného zaměstnávání vycházel z poznatků, které byly načerpány v rámci komunitního plánování Města Litoměřic, že ve městě neexistuje žádná služba, která by pomáhala lidem se zdravotním postižením uplatnit se na otevřeném trhu práce, a že je o tuto službu vysoký zájem. Je také dobré při zavádění služby podporovaného zaměstnávání spolupracovat s organizací podobného typu z jiného města a s Českou unií pro podporované zaměstnávání. Dále je vhodné navázat spolupráci s úřadem práce a s městským úřadem a s organizacemi poskytující sociální služby v regionu.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Důležité bylo informovat o Agentuře veřejnost pomocí místního tisku a rozhlasu, zorganizovat informační schůzky v ústavech sociální péče v regionu, navázat dobrou spolupráci s úřadem práce, městem i s dalšími neziskovými organizacemi v regionu. Díky tomu se zjistilo, že je po této službě velká poptávka, že je zde mnoho lidí se zdravotním postižením, kteří by s pomocí Agentury chtěli hledat práci. Rizika se týkají zejména finační oblasti, co by bylo s Agenturou při neobdržení požadovaných dotací. Dalším možným rizikem je nepochopení smyslu služby podporované zaměstnávání ze strany některých zaměstnavatelů (předsudky, neinformovanost). Z tohoto důvodu by měl být kladen velký důraz na informační kampaně či schůzky pro firmy a zaměstnavatele.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, kabelová televize, rozhovory v Českém rozhlase Sever
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

Hodonín: Bezbariérová MHD

Bezbariérová MHD

Hodonín

Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

Litoměřice

Pelhřimov: Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD

Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD

Pelhřimov

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér

Projekt Vysočina BezBariér

KRAJ VYSOČINA

Hodonín: Systém sociální integrace ve městě

Systém sociální integrace ve městě

Hodonín

Jihlava: Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením

Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením

Jihlava