• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Litoměřice: Kulatý stůl mládeže - lesopark Mostná hora

Dětské zastupitelstvo Litoměřice a Středisko ekologické výchovy SEVER uspořádali kulatý stůl k projednání současného stavu a budoucnosti veřejného prostoru lesoparku Mostná hora. Požadavek k vylepšení prostředí lokality s velkým potenciálem rekreačně odpočinkové zóny pro občany Litoměřic vyplynul jako jeden z TOP 10 problémů Mladého fóra 2012. Tématickému kulatému stolu předcházelo dotazníkové šetření mezi mládeží. Akce byla prioritně uspořádána pro mládež, ale okruh účastníků nebyl omezen. Pozváni byli zástupci radnice, obyvatelé žijící v blízkosti lokality a mladí z blízkého Dětského domova. Na základě nápadů z jednání u kulatého stolu byl napsán a podán projekt, který by část navrhovaných opatření umožnil realizovat
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
Příjmení, jméno: Panaš Petr Mgr.
Organizace: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
E-mail: petr.panas@ekologickavychova.cz
Telefon: +420 776 022 050
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Dětské zastupitelstvo Litoměřice ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER uspořádalo kulatý stůl na téma současný stav a budoucnost veřejného prostoru - lesoparku Mostná hora.
Začátek aktivity: 01.09.2013
Konec aktivity: 01.12.2013
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 4
Jak byla aktivita financována? Z grantové systému Zdravého města Litoměřice
Detailní rozpis: nájem, facilitace, tisk letáků a anketních lístků

Aktéři

Název: Dětské zastupitelstvo města Litoměřic a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
IČO nebo jiný registrační údaj: 60153016
Adresa: Horská 175, 542 24 Horní Maršov
Web: http://sever.ekologickavychova.cz/

Další aktéři

Název:Dětské zastupitelstvo města Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:neformální uskupení mladých lidí

Název:

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:627 696 51
Adresa:Čelakovského 8 412 01 Litoměřice
Web:http://www.ddltm.cz/ddkont.html

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je třeba najít téma, které zajímá mladé lidi, ale zároveň má potenciál i pro samosprávu.V tomto případě byl využiti jeden z definovaných problémů Mladého fóra, kterým je právě stav lesoparku Mostná hora. Péče o zeleň a rozšiřování dětských hřišť a odpočinkových zón je v souladu se strategickými dokumenty města. Lokalita a témata k řešení související problematiky, byly náměty, které bude mladé lidi bavit, budou ho vnímat jako důležité, budou spolutvůrci nápadů a námětů pro zlepšení situace, s návrhy prvků, které jsou pro další využívání lokality z hlediska mladé generace žádané a zároveň budou shomážděné náměty jako podklad k řešení situace, využitelné pro radnici.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jako pozitivní jsem vnimali účast zástupců Dětského domova, který leží v těsné blízkosti předmětné lokality. Dětští zastupitelé měli nápad toto zařízení oslovit a osobně se tam zastavili. Zástupci se skutečně dostavili a aktivně se zapojili do diskuze včetně vlastních nápadů na zlepšení současného stavu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o akci umístěna na webu SEVERu a Zdravého města Litoměřice. Byla pozvána místní kabelová televize, která natočila sekvence z projednávání, jako samostatná reportáž však tato akce nebyla prezentována.

Další poznámky

Další poznámky Na základě tohoto projednávání, kde byly nápady na zlepšení stavu ze strany přítomných mladých lidí, se podařilo napsat a podat projekt, který by část navržených opatření umožnil zrealizovat.


Nejčtenější dobrá praxe

Ústí n.L.: Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Ústí nad Labem

Uh. Hradiště: Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Uherské Hradiště

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Orlová: Dětský parlament

Dětský parlament

Orlová