• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Mezno: "Workcamp 2014" - zahraniční dobrovolníci v obci

Společné hry, práce, komunikace, prezentace jednotlivých národů, návštěvy v rodinách, poznávání kultur i kuchyní, aktivní používání angličtiny, přispívá k lepšímu vzájemnému pochopení mezi lidmi a vytváří přirozený multikulturní rozměr a vzájemnost mezi lidmi. Mezinárodní dobrovolnický workcamp v Mezně je konkrétním příkladem…

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mezno
Příjmení, jméno: Vančurová Iva
Organizace: OÚ Mezno
E-mail: avokram@seznam.cz
Telefon: + 420 608 153 286
Téma: Kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Workcamp pro dobrovolníky umožnil dětem, dospívajícím i dospělým v obci Mezno a okolí poznat jiné kultury, procvičit si anglický jazyk a současně seznámit zahraniční dobrovolníky se zvyklostmi, kulturou a životem na českém venkově.

Součástí workcampu bylo například pořádání prezentací ve školách i na jiných místech, které měly za cíl přiblížit život v jiných zemích, jejich kulturu a také koncepci dobrovolnictví a jeho smysl. Prezentace probíhaly v angličtině, což bylo zejména pro děti a studenty škol velikým přínosem. Dobrovolníci také dále organizovali například dětský den, několik workshopů, spontánní hraní her či probíhaly konkrétní manuální výpomoci v obci. Mimo procvičení cizího jazyka, tak tyto aktivity navíc přispěly k lepšímu vzájemnému pochopení a mezikulturní výměně. Jeden z dobrovolníků se v tomto ohledu vyjádřil o rasismu, jako o naučené vlastnosti, se kterou se u dětí nepotkává.

Občané Mezna se aktivně zapojili do spolupráce s dobrovolníky, probíhaly vzájemné návštěvy v rodinách, případně na pracovištích, harmonogram workcampu mohl každý sledovat na blogu obce a mohl se zapojit dle vlastního uvážení.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO, mimo fotodokumentaci zveřejněnou na www.mezno.cz vyšlo několik článků v Benešovském deníku či v obecním občasníku "Mezeňak". Zpráva o akci se objevila i v místním Zpravodaji, který je distribuován do všech domácností v obci Mezno a osadách spadajících pod OÚ Mezno. K průběhu a programu workcampu byl rovněž otevřen internetový blog.
Začátek aktivity: 20.06.2014
Konec aktivity: 05.07.2014
Příloha
Prezentace o Kanadě JPG (1276 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 17
Jak byla aktivita financována? 10 tisíc ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof, zbytek doplatil OÚ Mezno.

Aktéři

Název: OÚ Mezno
IČO nebo jiný registrační údaj: 00232220
Adresa: Mezno 57, 257 86 p. Miličín
Web: http://www.mezno.cz/

Další aktéři

Název:INEX-SDA
IČO nebo jiný registrační údaj:18629008
Adresa:Varšavská 30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Web:http://www.inexsda.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? O akci je dobré informovat včas a dát rozvrh místních plánovaných setkání, tak aby se mohli dle svého uvážení aktivně zapojit.Doporučujeme v rámci skupinových prací nakombinovat vždy zahraniční dobrovolníky s místními. Při návštěvách škol je třeba důkladné přípravy s ohledem na cílovou skupinu a její věk a tomu přizpůsobit danou přednášku a způsob výkladu. Školy je naopak potřeba upozornit včas, aby si návštěvu dobrovolníků zařadili do rozvrhu.Je důležité poskytnout občanům možnost seznámit se s dalšími kulturami, současně tak s fenoménem dobrovolnické práce a nabídnouti možnost užití anglického jazyka v praxi. V příloze přikládáme manuál s názem "Mezinárodní dobrovolnictví v České republice s INEX-SDA: Příručka pro hostitele projektů" - tento materiál obsahuje informace o tom, co je workcamp obecně a také jak ho zorganizovat (vč. časového harmonogramu).
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V případě pořádání akcí je třeba včasná a opětovná reklama (plakáty, místní tisk, rozhlas i v den konání akce). Pro dobrý průběh akce je nutná spolupráce mnoha lidí. Především podpora ze strany vedení obce, dále je velmi důležitá spolupráce s českými vedoucími projektu (vyškolenými v organizaci INEX-SDA), s lidmi, kteří zajišťují prostory a ozvučení. Zásadní je spolupráce s médii.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad aktivity nebyl vyhodnocen z hlediska OÚ Mezno. Byla ale sepsána závěrečná zpráva vedoucími projektu za INEX-SDA a pomocí závěrečných dotazníků projekt zhodnotili zahraniční účastníci.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli?

Zahraniční účastníci i čeští dobrovolní vedoucí hodnotili velmi pozitivně úzký kontakt mezinárodní skupiny a místní komunity v Mezně a okolí. Cenili si toho, že lidé (a nejen místní děti a mládež) již po opakované zkušenosti s konáním workcampu v jejich obci byli otevření a ochotní se zahraničními dobrovolníky trávit čas a pomáhat jim. Konkrétní "tvrdá" data o dopadu na cílovou skupinu ale k dispozici nejsou.

Komentář ze závěrečné zprávy vedoucí projektu za INEX-SDA Moniky Zýbalové: Workcamp v Mezně považuji za velmi zajímavý projekt, který je zaměřen především sociálně. Myslím, že setkávání dětí a místních s dobrovolníky z jiných zemí přispívá k větší obeznámenosti a rozhledu ať už ze strany místních nebo dobrovolníků. Projekt považuji za velmi přínosný také z toho hlediska, že se děti mohou setkat nejen s jinými kulturami, ale také s odlišnou vizáží dobrovolníků, kterou berou jako přirozenou součást světa a stejně tak to pomáhá odbourávat předsudky ze strany dospělých. Navíc dobrovolníci nereprezentovali jen své země, ale také dobrovolnictví samotné a jeho smysl a doufám, že tak pomohli k šíření poznatků o náplni a možnostech takovéto činnosti. Za další výrazný aspekt také považuji setkávání s angličtinou a možnost jejího procvičování nenásilnou formou. A to ať pro děti nebo pro dospělé.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, i nadále budeme pořádat workcampy - jen se pokusíme ještě více specifikovat, co přesně chceme (příprava prezentací se zaměřením na věkové skupiny), psaní deníku formou blogu a vytvoření něčeho trvalého, co je bude i v budoucnu připomínat.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Týden před konáním akce byl zveřejněn článek v místním občasníku Mezeňák, který se věnoval předchozím pěti ročníkům a přibližoval obyvatelům význam workcampu v obci. V téže době byla rozeslána tisková zpráva do ČTK i do Benešovského deníku, zároveň novinář z Deníků byl pravidelně informován, kde a kdy budeme. Kromě toho byli obyvatelé informováni pomocí místního čtvrtletníku Mezenský zpravodaj i obecních webových stránek. Po příjezdu dobrovolníku byl vytvořen plakát a ten byl umístěn ve všech osadách spadajících pod OÚ Mezno. V průběhu projektu o akci vyšlo cca 10 článků a po skončení vyšlo i zhodnocení akce (opět v Deníku).
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Mezinárodní workcampy jsou ve světě velmi rozšířenou (ročně přes 2000) formou rozvoje veřejně prospěšných projektů na místní úrovni a též rozvoje schopností a dovedností zapojených osob v mezikulturním prostředí. Místními realizátory jsou většinou obce a NNO z venkovských oblastí, ale projekty se stále častěji konají i ve větších městech.


Nejčtenější dobrá praxe

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón

Orlová

Letovice: Festival 3+1

Festival 3+1

Letovice

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"

Kampaň "Den seniorů"

Vsetín

Hlučín: "Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

"Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

Hlučín

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

Burza kroužků pro děti a mládež

Hlučín

Dobříš: Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Dobříš