• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)

Náklady na likvidaci komunálního odpadu v obcích každým rokem stoupají, a dá se předpokládat, že i v budoucnu bude cena za likvidaci netříděného odpadu růst. Ať už kvůli zvyšující se ceně skládkování, zdražování pohonných hmot nebo dalším vlivům. Řešením je Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), jehož zavedením by se mělo významně zvýšit množství recyklovatelného materiálu, jenž je možné znovu použít jako surovinu pro průmyslovou výrobu. MESOH by v budoucnu měl ke třídění odpadu domácnosti motivovat formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Čím kvalitněji domácnost třídí odpady, tím větší slevu z poplatku získá. Domácnosti by měly pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují životní prostředí.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Moravská Třebová
Příjmení, jméno: Bc. Horčíková Gabriela, ředitelka
Organizace: Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
E-mail: reditel@tsmt.cz
Telefon: 736125356
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Očekáváme snížení produkce komunálního odpadu, očekáváme snížení frekvence vývozu komunálního odpadu, změnu systému sběru tříděného odpadu, sběr do pytlů, zvýšení produkce tříděného odpadu. Očekáváme, že bude snížený výdaj na vývoz komunálního odpadu a zvýší se odměna za vytříděný odpad od EKO-KOMU a.s. Personální zdroje nebyly navýšeny. Na rozjetí projektu bylo potřeba pořízení hardware a software pro svozovou firmu (čtečky, PC), náklady na tisk kódů a kartiček, informační materiál - letáky, odměna za konzultace s autorem systému. Reklamní činnost - TV města, billboardy, plakáty, letáky, spoty atd.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO - spoty do TV, videa na webu města - návody pro použití systému, billboardy
Začátek aktivity: 01.11.2016
Příloha
Billboard JPG (3,94 MB)
Karta pro MSMT PDF (123 kB)
Video HTML ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 180
Jak byla aktivita financována? projekt je financován z rozpočtu města
Detailní rozpis: Čtečky kódů 30 tis., PC 40 tis., materiál papírový 40 tis., pytle 50 tis. , 60 letáky a jejich distribude vč. zavedení software

Aktéři

Název: Město Moravská Třebová, odbor majetku města, odbor vnitřních věcí

Další aktéři

Název:Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Název:

Kulturní služby města Moravská Třebová

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nejlépe je najít osobu, která si vezme myšlenku za svou a povede celý projekt - nadšený tým, který chce, aby se projekt realizoval.To nadšení pro věc je nejdůležitější.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivně ovlivnilo rozjetí projektu spontánní zapojení vedení Kulturních služeb, nadchli se pro projekt a hodně pomohli s propagací projektu.Občané nereagují negativně a ptají se (telefony, emaily), není jim to jedno.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? První výstup bude k dispozici ke konci roku 2017.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? ano, budeme rozšiřovat druhy separovaného odpadu (bioodpad) atd.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? rozhlasové stanice se zapojily všechny, i ze Slovenska, je TV spot na místní televizi, tisková média regionální o projektu psala, zaznamenali jsme zvýšený zájem odborných časopisů a zájem okolních měst.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

Chrudim: Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti

Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti

Chrudim

Ústí n.L.: Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Ústí nad Labem

Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)

„Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)

Prostějov

Uh. Hradiště: Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Uherské Hradiště

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem